De website Gokkast24.nl vertegenwoordigt een systeem van interactieve services in realtime op internet en omvat informatiediensten en gegevens die worden geleverd door de websitebeheer, de mobiele versie van de website en andere producten, evenals diensten en gegevens die door derden op de website worden geleverd.

Deze servicevoorwaarden (hierna “voorwaarden” genoemd) leggen de gebruiksvoorwaarden van de website vast.

Met “websitegebruiker” worden iemand die de website bezoekt bedoeld.

De websitegebruikers verklaren dat ze ouder zijn dan 18 jaar en wettelijk bevoegd zijn om overeenkomsten aan te gaan en beslissingen te nemen over het gebruik van game- en spelsites, die ook advertenties kunnen weergeven. De websitegebruikers verklaren ook dat informatie over de huidige locatie altijd naar waarheid wordt ingevuld en dat de websitegebruikers geen methodes gebruiken die de locatie kunnen wijzigen of verkeer naar andere rechtsgebieden kunnen overdragen.

De websitegebruiker is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het bepalen of gokken op internet binnen zijn of haar rechtsgebied legaal is, en ook voor het verifiëren van andere toepasselijke wettelijke vereisten.

Deze voorwaarden zijn bindend voor de websitegebruikers.

Een websitegebruiker moet deze voorwaarden volledig lezen. Het gebruik van de website door de gebruiker betekent dat de gebruiker accepteert en zich ertoe verbindt om alle volgende bepalingen van deze voorwaarden na te leven.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd door de websitebeheerder zonder speciale kennisgeving. De bijgewerkte versie van de voorwaarden is van kracht vanaf de datum van publicatie op de website Gokkast24.nl.

Deze voorwaarden zijn een open en openbaar document.

Bij het gebruik van de website accepteert de gebruiker de bepalingen van deze voorwaarden en aanvaardt hij de rechten en verplichtingen die erin staan en verband houden met het gebruik en de werking van de website.

Door de bepalingen van deze voorwaarden te accepteren, zal de gebruiker zijn / haar toestemming geven om promotiemateriaal te bekijken tijdens het gebruik van de website in de mate die wordt bepaald door de websitebeheerder.

Gebruiksvoorwaarden van de materialen die beschikbaar zijn op de website

De website dient als aanbieder van onafhankelijke informatie en aanbevelingen voor mensen die geïnteresseerd zijn in gokken in online casino’s, en is geen aanbieder van online gokdiensten. Alle informatie die beschikbaar is op de website is alleen voor informatieve doeleinden en zal onder geen enkele omstandigheid worden behandeld als juridisch advies.

De website bevat links naar andere externe sites. De website heeft geen invloed op de inhoud van dergelijke andere websites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor hun inhoud. We raden u aan om zorgvuldig alle gebruiksvoorwaarden van externe websites te lezen voordat u deelneemt aan gokspellen.

De website bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken en ander wettelijk beschermd materiaal, inclusief maar niet beperkt tot teksten, foto’s, videomateriaal, afbeeldingen, muziek en geluidsopnames.

De bepalingen die in dit gedeelte van de voorwaarden worden vermeld, voorzien in de bescherming van de belangen van de websitebeheerder en derden die de rechten met betrekking tot de inhoud van de website bezitten. Bovendien kunnen alle rechthebbenden naar eigen goeddunken hun hierin uiteengezette rechten uitoefenen.

De websitegebruiker is niet gerechtigd wijzigingen aan te brengen, te publiceren, over te dragen aan derden, deel te nemen aan de verkoop of opdracht, afgeleide producten te creëren of anderszins de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te gebruiken.

Tenzij anders bepaald door de wetten inzake het auteursrecht en aanverwante rechten, mag geen materiaal dat van de website is gedownload, worden gekopieerd, verspreid, overgedragen aan derden, gepubliceerd of anderszins gebruikt voor commerciële doeleinden zonder de schriftelijke toestemming van de websitebeheerder of andere juridische eigenaar van het exclusieve recht.

Verklaringen over het plaatsen van de informatie (inhoud) op de website die de rechten en juridische belangen van de rechthebbende schendt

De houder van de exclusieve rechten op de resultaten van intellectuele activiteiten (hierna “rechthebbende” genoemd) heeft het recht om de websitebeheerder aan te spreken in het geval dat informatie (inhoud) wordt geïdentificeerd op de website die zonder toestemming of enige andere rechtsgrond van de rechthebbende is geplaatst. De houder geeft kennis van schending van zijn / haar exclusieve rechten op de resultaten van intellectuele activiteit.

Om websitebeheer aan te spreken, zal de rechthebbende het feedbackformulier invullen door middel van verwijzing: https://www.gokkast24.nl/contact/

Een aanvraag met een verklaring over schending van exclusieve rechten op de resultaten van intellectuele activiteit bij de websitebeheerder moet goed onderbouwd zijn en alle informatie bevatten die het eigendom van wettelijke rechten op de inhoud aantoont. Als de verklaring over schending van de exclusieve rechten op de resultaten van intellectuele activiteiten wordt ingediend door een persoon die door de rechthebbende is gemachtigd, wordt een kopie van het document (schriftelijk of in elektronische vorm) als bewijs van zijn / haar autoriteit aan de verklaring toegevoegd.

In het geval van onvolledige informatie, onnauwkeurigheden of fouten in de verklaring over schending van de exclusieve rechten op de resultaten van intellectuele activiteiten, heeft de websitebeheerder het recht om binnen 24 uur na de moment van ontvangst van een dergelijke verklaring de verstrekte informatie bij te werken.

Binnen 24 uur vanaf het moment van ontvangst van de verklaring over schending van exclusieve rechten op de resultaten van intellectuele activiteiten of informatie bijgewerkt door de rechthebbende / zijn / haar gemachtigde persoon, zal de websitebeheerder de inhoud die in strijd is met de Rechthebbende exclusieve rechten verwijderen.

Aansprakelijkheidsbeperking

De gebruiker bevestigt dat hij / zij begrijpt en zonder enige beperking alle verantwoordelijkheid en risico’s op zich neemt die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de website.

De websitebeheer, werknemers, management, partners, aandeelhouders en agenten zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of einde van de werking van de website, die verlies van bedrijfsinformatie, winst of andere financiële verliezen veroorzaakt in verband met claims, verliezen, verzoekschriften, acties of andere gebeurtenissen die voortvloeien uit de toepassing van deze voorwaarden en de jurisdictie ervan, inclusief als gevolg van navigatie op de website, het gebruik ervan, toegang tot een van de bestanden of delen daarvan, en ook als gevolg van de rechten die daardoor worden verleend, zelfs als de de websitebeheerder op de hoogte is gebracht van dergelijke potentiële verliezen, ongeacht of een dergelijke gebeurtenis of fout zich voordeed als gevolg van aanvallen op intellectueel of ander eigendom, of het nu was gebaseerd op een overtreding, nalatigheid, schending van contractuele verplichtingen of het nou voorkomt als gevolg van soortgelijke gebeurtenissen of situaties of niet.

De totale aansprakelijkheid en vrijwaring in verband met het gebruik van de website, geheel of gedeeltelijk, of het materiaal ervan, wordt in geld beperkt tot een bedrag van niet meer dan tien euro (10,00 euro).

Bij het gebruik maken van de website gaat de gebruiker ermee akkoord dat deze voorwaarden vallen onder de wetten van Nederland.

Geldigheid, interpretatie en handhaving van deze voorwaarden, alle juridische relaties die ontstaan ​​in verband met of in verband met de uitvoering of schending van deze voorwaarden, evenals alle bijbehorende juridische relaties zijn onderworpen aan de wetten van Nederland (ongeacht de conflicten van wetsprincipes). Alle gerechtelijke stappen of gerechtelijke procedures met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en handhaving van deze voorwaarden, alle juridische relaties die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering of schending van deze voorwaarden, evenals bijbehorende juridische relaties, zullen enkel en alleen worden uitgevoerd door de rechtbanken op het grondgebied van Nederland. Alle partijen aanvaarden de exclusieve bevoegdheid van deze rechtbanken en zien af ​​van bezwaren met betrekking tot de redelijkheid of het gemak van een dergelijke bevoegdheid. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (Verdrag van Wenen 1980) wordt op deze voorwaarden niet toegepast en heeft op geen enkele wijze gevolgen voor deze voorwaarden.

In het geval van enige discrepantie tussen de bepalingen in de tekst van de voorwaarden in andere talen en die in het Nederland, prevaleert de Nederlandse versie van de voorwaarden.

De gebruiker accepteert en overweegt alle noodzakelijke kennisgevingen die naar zijn / haar e-mailadres worden gestuurd tijdens de registratie op de website, indien die functies beschikbaar zijn op de website.

De gebruiker zal zich onthouden van:

  • Welke rechten hem ook ter beschikking staan ​​in verband met een gerechtelijke procedure door de jury of als gevolg van een dergelijke procedure;
  • Deelname aan of organisatie van enige collectieve actie tegen de website in verband met de werking van de website, bepalingen van deze voorwaarden of andere hierin vermelde overeenkomsten.
  • Als de website verplicht is om de rechtbank, anders dan arbitrage, in beslag te nemen om eventuele kosten te innen of zijn rechten veilig te stellen, vergoedt de gebruiker alle kosten, kosten en vergoedingen aan de website als de website de rechtszaak wint.

Algemene bepalingen

De gebruiker bevestigt dat hij, naast de bepalingen van deze voorwaarden, de gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen, heeft gelezen en de door hen opgelegde beperkingen accepteert.

Het ontbreken van resultaten van de maatregelen inzake organisatie of controle over strikte naleving van bepalingen van deze voorwaarden of gerelateerde overeenkomsten van de websitebeheerder zal en mag niet worden geïnterpreteerd als afstand van rechten of bepalingen.

De gebruiker mag deze servicevoorwaarden niet aan derden toewijzen en / of de rechten en verplichtingen van de gebruiker hieronder niet geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen.

De websitebeheerder heeft te allen tijde het recht om de gebruiker te beperken en / of te verbieden de website te gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving uitsluitend op basis van eigen interne regels.